تبلیغات
گالری تصاویر سوسا وب تولز همراه معلم - شرح وظایف مدیردبستان

همت و عزت


Admin Logo
themebox Logo
<-BlogAndPostTitle->

<-BlogTitle->

<-BlogDescription->

<-PostTitle->

<-PostDate->- <-PostTime-> - <-PostAuthor->

<-PostContent->


ادامه مطلب

+ |


تاریخ:سه شنبه 14 شهریور 1391-05:44 ب.ظ

شرح وظایف مدیردبستان

شرح وظایف مدیردبستان

الف وظایف آموزشی وپرورشی :

شاغل این پست بارعایت اصول وموازین شرعی واسلامی وظایف مشروحه زیرراانجام می دهد :

ü     کلیه کارها واقداماتی که درمحیط مدرسه انجام می پذیرد زیرنظرمدیرمدرسه خواهد بودومدیرمدرسه ازنظرحسن اجرای امورپرورشی ،آموزشی ، اداری ومالی درمقابل اداره آموزش وپرورش محل مسئولیت تام دارد.

ü       نظارت برحسن اجرای برنامه ها وفعالیتهای فوق برنامه ومراقبت درپیشرفت امورآموزشی. پرورشی واداری مدرسه برمبنای برنامه های مصوب

ü     هدایت وهمکاری باکارکنان آموزشی، پرورشی واداری درحسن اجرای برنامه ها وراهنمایی آنان درجهت هماهنگ ساختن فعالیتهای روزانه ونیل به کیفیت مطلوب جریان کارآموزشی ، تربیتی واداری مدرسه.

ü اقدام به تشکیل شوراها به ویژه شورای معلمان وگروههای آموزشی ، پرورشی ونظارت مستقیم برفعالیت آنان ازطریق شرکت مستمردرجلسات مربوط وارسال پیشنهادهای ارائه شده به اداره متبوع برای اقدام لازم .

ü       تشکیل جلسات عمومی اولیای دانش آموزان وکلاسهای آموزش خانواده برای آنان .

ü     اقدام به تشکیل انجمن اولیاء ومربیان وکوشش درجلب مشارکت اولیای دانش آموزان درانجام امور واحد آموزشی وتشکیل جلسات وانجام فعالیتهای مربوط به آن برطبق اساسنامه ودستورالعمل های صادره ازطرف وزارت آموزش وپرورش ونظارت برحسن اجرای وظایف انجمن اولیاءومربیان .

ü     حضوردرکلاس درس معلمان ومربیان ومشاهده روش کار وتدریس آنان واجرای شیوه های تربیتی وارتقای فکری، علمی وایمانی کارکنان مدرسه با هماهنگی منطقه ذیربط.

ü     بررسی وشناسایی معلمان ومربیان ودیگرکارکنان مدرسه که نیازمند به دوره های بازآموزی وکارآموزی هستند ومعرفی آنان به اداره متبوع برای اقدام لازم .

ü     کوشش وتلاش مستمردرجهت رعایت موازین اسلامی ازسوی کارکنان ودانش آموزان وآشناکردن دانش آموزان با مسائل مذهبی و اخلاقی وترغیب آنان دراین زمینه .

ü     شرکت فعال دردوره های کارآموزی وگردهمایی ها، جلسات پرورشی، آموزشی واداری که ازطرف وزارت آموزش وپرورش و سازمانهای مربوط تشکیل می شود وکوشش دربهره گیری ازنتایج بررسیها، برای بهبود  امورآموزشی، پرورشی واداری مدرسه ازطریق طرح مسائل مربوط درشوراهای معلمان ومربیان ودیگرکارکنان .

ü       نظارت بررفتار و روابط دانش آموزان وکارکنان مدرسه واتخاذ روشها و تدابیری که همکاری وهماهنگی صمیمانه بین آنان رافراهم آورد    

ü     کسب اطلاع مستمرودقیق از پیشرفت یاعقب ماندگی تحصیلی دانش آموزان وهمکاری وتبادل نظربا اولیاء وراهنمایی آنان برای نیل به  پیشرفت کارمدرسه ورفع دشواریها .

ü       ابلاغ کتبی نتایج امتحان دانش آموزان واعلام نظریات معلمین به اولیای دانش آموز به منظوربررسی علل رشد یا افت تحصیلی.

ü     کوشش درگسترش فضای مدرسه وتجهیزآن به نمازخانه ، سالن سخنرانی، کتابخانه و وسایل ورزشی، بهداشتی ووسایل آموزشی،پرورشی دیگر با بهره گیری ازهمکاری وخدمات فکری واجرایی اولیاء وانجمن اولیاء و مربیان وافراد خیر.

ü       نظارت ومراقبت دراستفاده از وسایل کمک آموزشی وثبت فعالیتهای انجام شده ازسوی معلمان دردفاترذیربط واهتمام درآماده نگهداشتن

تجهیزات و وسایل کاروامکانات برای استفاده مطلوب دانش آموزان ودخالت دادن چگونگی فعالیت معلمان دردروس عملی، درارزشیابی.

ü       کوشش درانجام فعالیتهای تربیتی واجتماعی دانش آموزان ازطریق تشکیل گروههادرانجمنهای دانش آموزی بارعایت مقررات.

ü       همکاری وهماهنگی با سایرسازمانها ونهادها براساس ضوابط مقرر.

ü     اقدام به ایجاد محیطی کاملا مساعد برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان به خدا وتقوی وپیشگیری ازنفوذآفات فکری واخلاقی وشکوفا شدن استعدادها.

ü       نظارت دقیق برنحوه رفتار وکردار و پوشش اسلامی دانش آموزان درداخل وخارج ازمدرسه براساس موازین ودستورالعمل های مربوط.

ü       نظارت براجرای مراسم صبحگاهی وبرگزاری نمازجماعت.

ü       سعی درشناخت دانش آموزان کم بضاعت وایجادزمینه کمک باحفظ شوون وشخصیت آنان .

ü       نظارت برحسن اجرای امتحانات کتبی، شفاهی وعملی ونحوه تصحیح اوراق امتحانی دانش آموزان ازسوی معلمان.

ü     اهتمام درمورد شناسایی دانش آموزانی که ناهنجاریهای رفتاری، نارساییهای اخلاقی ومشکلات خانوادگی دارندباهمکاری معلمان   معلمان واقدام دراصلاح ورفع مشکلات آنان به طرق مقتضی.

ü       نظارت برحسن اجرای امتحانات تشخیصی، تدریجی وپایانی دانش آموزان بارعایت مفادآیین نامه ودستورالعمل ها.

 

 

 

ب- وظایف اداری:

ü       ثبت نام به موقع دانش آموزان براساس آیین نامه ها ودستورالعمل های ابلاغ شده.

ü     پیشنهاد سازمان آموزشی، پرورشی واداری مدرسه حداقل یک ماه قبل ازشروع سالتحصیلی به اداره آموزش وپرورش محل باتوجه به درجه مدرسه وضوابط مصوب سازمانی.

ü     تقسیم کارباتوجه به شرح وظایف معلمان وکارکنان وبخشنامه ها ودستورالعمل های واصله به افراد ذیربط ونظارت ومراقبت کامل دراجرای آنها.

ü     رسیدگی به حضوروغیاب کارکنان وثبت آن دردفترمربوط واعلام به موقع غیبت آنان به اداره آموزش وپرورش متبوع وکوشش دراداره کلاسها.درصورت غیبت معلمان باهمکاری معاون ودیگرمعلمان ومربیان، حضوردرمدرسه حداقل نیم ساعت قبل ازشروع کارمدرسه وعدم خروج ازآن مادام که تمام دانش آموزان وکارکنان خارج نشده اند، مگردرمواقع ضروری واستثنایی.

ü       دایرنگهداشتن مدرسه درایام تعطیلات فصلی برطبق مقررات ودستورالعمل های صادره ازوزارت آموزش وپرورش.

ü       نظارت مستقیم ودقیق برتهیه وتنظیم دفترامتحانات، دفترآمار، فهرست مشخصات دانش آموزان ونتایج امتحانات وکارنامه تحصیلی وارسال

به موقع گزارشهای لازم به اداره آموزش وپرورش وتایید مندرجات دفاتروبستن به موقع آنها ومراقبت درحفظ ونگهداری سوابق واسنادبراساس مقررات ودستورالعمل های مربوط .

ü     مراقبت درحفظ ساختمان واموال ونظارت برحسن اجرای امورمالی مدرسه وتنظیم دفاترمربوط واسناد لازم برمبنای مقررات مالی،کوشش در آماده بودن سوابق برای بررسی مقامات مربوط.

ü     مراقبت کامل درتامین شرایط مطلوب بهداشتی وایمنی دانش آموزان وکارکنان مدرسه واهتمام درپیشگیری ازسوانح ورساندن کمکهای اولیه برای افراد سانحه دیده ومطلع ساختن هرچه سریع تراولیای دانش آموزان واداره آموزش وپرورش ازجریان امردرهرمورد که اتفاقات غیرمنتظره درمدرسه وقوع پیداکند.

ü       اتخاذ تدابیر لازم به منظورمراقبت درجریان فعالیتهای رسمی وجنبی آموزشی، پرورشی دانش آموزان دراوقات رسمی وفوق برنامه.

ü       نظارت برحسن انجام وظایف کلیه کارکنان مدرسه وتنظیم پرونده خدمت برای هریک وثبت چگونگی کار و رفتارو حضوروغیاب آنان

به منظورفراهم ساختن موجبات ارزشیابی مداوم وکامل.

ü     تشکیل جلسه شورای معلمان قبل ازامتحانات ثلث سوم وانتخاب یکی ازمعلمان یامعاونین مدرسه به عنوان ناظربربرگزاری امتحانات وهمکاری بامدیر به منظورحسن اجرای امتحانات.

ü       انجام اقدامات به منظورمعرفی دانش آموزان پایه پنجم به امتحانات نهایی.

ü       تماس وارتباط با اداره آموزش وپرورش به منظوررفع مشکلات احتمالی کارکنان مدرسه وکوشش درزمینه رفع گرفتاریها درحدامکان .

ü     شناسایی کارکنان علاقه مند، شایسته وفعال ومعرفی به مقامات ذیربط به منظورتقدیروتشویق آنان وهمچنین شناسایی افرادکم کار وسهل انگار وخاطی ومعرفی آنان به اداره متبوع برای اقدام لازم.

ü       پاسخگویی به سوالات اولیای دانش آموزان ودیگرمراجعان مربوط.

ü       نظارت برتنظیم واستفاده صحیح وکامل ازدفترکلاسی روزانه دانش آموزان ازسوی معلمان ومراقبت درنگهداری آن.

ü       انجام وظایف کارکنان اداری مدرسه درغیاب آنان باهمکاری دیگرکارکنان واتخاذ تدابیرلازم دراین زمینه.

تذکر:

مدیران مدارس به هنگام تغییرسمت موظف هستند فهرست اسنادومدارک، دفاترامتحانات، آمار، اموال، اندیکاتور، بازرسی ودفاترامورمالی وهمچنین صورت اموال و وسایل مدرسه رادرسه نسخه برابرمقررات تنظیم وپس ازتایید مدیرجدید مدرسه ویا فردی که ازسوی اداره معین شده است ، یک نسخه را به اداره آموزش وپرورش محل ارسال کنند ونسخه دوم رادرمدرسه بایگانی ونسخه سوم رابه عنوان رسید نقل وانتقال برای خود نگهداری نمایند .

 

 

 

 

امضاء مدیر دبستان دبستان رسالت دین 1 - غفارینوع مطلب : فرمها 

online canadian pharmacy
یکشنبه 1 مهر 1397 10:12 ق.ظ

Really all kinds of excellent material.
canadian pharmacy online 24 canadianpharmacy canadian pharcharmy online online pharmacies in usa drugs for sale in uk canada online pharmacies legitimate canada pharmacies online prescriptions canada online pharmacy drugstore online reviews best canadian mail order pharmacies
http://eddrugsgeneric.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 06:56 ق.ظ

Thanks! I value this.
cialis kaufen cialis y deporte enter site 20 mg cialis cost cialis price in bangalore cialis per paypa opinioni cialis generico cialis tablets for sale cialis patentablauf in deutschland cialis en 24 hora cialis daily dose generic
kawanboni.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 01:26 ب.ظ

Kudos! Loads of information.

cialis generic tadalafil buy cialis wir preise cialis kaufen wo look here cialis order on line cialis side effects dangers cialis pills buying cialis overnight tadalafilo cialis daily new zealand cialis taglich
cialisyoues.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 09:00 ب.ظ

Kudos! Ample info.

usa cialis online fast cialis online generic cialis soft gels legalidad de comprar cialis cialis 20 mg buy online cialis 5mg only here cialis pills cialis for daily use sublingual cialis online 5 mg cialis pharmacie en ligne
http://viabiovit.com/viagra-without-prescription-400-mg.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 08:39 ق.ظ

You mentioned that superbly!
where to buy viagra in stores buy female viagra buy viagra online discount can you buy viagra at walgreens pharmacy viagra prices is it legal to buy viagra how to buy viagra cheap tadalafil ordering viagra online buying viagra online legal
Cialis 20 mg
دوشنبه 7 خرداد 1397 01:43 ب.ظ

Beneficial write ups. Thank you!
cialis pills price each effetti del cialis cialis daily dose generic achat cialis en suisse 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis flussig buy brand cialis cheap cialis price in bangalore cialis generika in deutschland kaufen how much does a cialis cost
Generic for viagra
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 09:53 ب.ظ

Nicely expressed truly! !
buy viagra without presc viagra on prescription uk where can i buy sildenafil online cheap viagra uk rx sildenafil buy viagra online canada no prescription safe place to buy viagra online uk buy viagra online usa generic viagra order get viagra uk
Buy cialis online
شنبه 18 فروردین 1397 10:49 ب.ظ

Well voiced genuinely! .
low dose cialis blood pressure buy cialis online cheapest rx cialis para comprar only best offers 100mg cialis we like it safe cheap cialis cialis online napol cost of cialis per pill buy brand cialis cheap side effects for cialis cialis generico in farmacia
Cialis online
جمعه 3 فروردین 1397 01:20 ق.ظ

Thank you! Great information.
buying cialis in colombia cialis 20mg prix en pharmacie where to buy cialis in ontario trusted tabled cialis softabs low dose cialis blood pressure cialis en mexico precio cialis 20 mg effectiveness acheter cialis kamagra american pharmacy cialis cialis generic tadalafil buy
x fighting cheats
شنبه 5 اسفند 1396 08:37 ق.ظ
با این حال، من عالی بود، من مایل به دانستن اگر شما می توانید کمی بیشتر در این موضوع بنویسید؟
من می توانم بسیار سپاسگزار باشم اگر بتوانید کمی کمکتان کنید
کمی بیشتر. قدردانی آن
Agnes
جمعه 17 آذر 1396 12:43 ق.ظ
You really make it seem so easy with your presentation but I find this topic to
be really something that I think I would never understand.

It seems too complex and extremely broad for me. I am looking forward for your next
post, I will try to get the hang of it!
chaturbatefreetokenshack.com
سه شنبه 14 شهریور 1396 11:12 ق.ظ
I am genuinely happy to read this webpage posts which
carries tons of useful facts, thanks for providing these kinds of information.
What causes burning pain in Achilles tendon?
دوشنبه 16 مرداد 1396 03:25 ق.ظ
It is perfect time to make some plans for the long run and it
is time to be happy. I've learn this put up and if I may
just I desire to suggest you few interesting issues or tips.

Perhaps you can write subsequent articles referring to this article.

I want to read more things about it!
How can we increase our height?
شنبه 14 مرداد 1396 09:59 ب.ظ
I have read so many content regarding the blogger lovers except this piece of writing is genuinely a good post, keep it up.
Carl
سه شنبه 10 مرداد 1396 08:46 ب.ظ
It's impressive that you are getting ideas from this post as well as from our argument made
at this time.
http://chandadumouchely.snack.ws/non-surgical-hammer-toe-correction.html
دوشنبه 9 مرداد 1396 03:07 ق.ظ
When someone writes an article he/she retains the
image of a user in his/her brain that how a user can understand it.
Therefore that's why this article is perfect. Thanks!
Emelia
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 08:31 ق.ظ
Tremendous things here. I am very glad to peer your article.
Thanks a lot and I am taking a look ahead to touch you.
Will you kindly drop me a mail?
BHW
جمعه 1 اردیبهشت 1396 02:22 ق.ظ
I am extremely inspired along with your writing skills
and also with the structure for your blog. Is that
this a paid theme or did you customize it your self? Either way keep up the nice quality writing, it's uncommon to see a great blog
like this one nowadays..
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر