تبلیغات
گالری تصاویر سوسا وب تولز همراه معلم - شرح وظایف مدیردبستان

همت و عزت


Admin Logo
themebox Logo
<-BlogAndPostTitle->

<-BlogTitle->

<-BlogDescription->

<-PostTitle->

<-PostDate->- <-PostTime-> - <-PostAuthor->

<-PostContent->


ادامه مطلب

+ |


تاریخ:سه شنبه 14 شهریور 1391-06:44 ب.ظ

شرح وظایف مدیردبستان

شرح وظایف مدیردبستان

الف وظایف آموزشی وپرورشی :

شاغل این پست بارعایت اصول وموازین شرعی واسلامی وظایف مشروحه زیرراانجام می دهد :

ü     کلیه کارها واقداماتی که درمحیط مدرسه انجام می پذیرد زیرنظرمدیرمدرسه خواهد بودومدیرمدرسه ازنظرحسن اجرای امورپرورشی ،آموزشی ، اداری ومالی درمقابل اداره آموزش وپرورش محل مسئولیت تام دارد.

ü       نظارت برحسن اجرای برنامه ها وفعالیتهای فوق برنامه ومراقبت درپیشرفت امورآموزشی. پرورشی واداری مدرسه برمبنای برنامه های مصوب

ü     هدایت وهمکاری باکارکنان آموزشی، پرورشی واداری درحسن اجرای برنامه ها وراهنمایی آنان درجهت هماهنگ ساختن فعالیتهای روزانه ونیل به کیفیت مطلوب جریان کارآموزشی ، تربیتی واداری مدرسه.

ü اقدام به تشکیل شوراها به ویژه شورای معلمان وگروههای آموزشی ، پرورشی ونظارت مستقیم برفعالیت آنان ازطریق شرکت مستمردرجلسات مربوط وارسال پیشنهادهای ارائه شده به اداره متبوع برای اقدام لازم .

ü       تشکیل جلسات عمومی اولیای دانش آموزان وکلاسهای آموزش خانواده برای آنان .

ü     اقدام به تشکیل انجمن اولیاء ومربیان وکوشش درجلب مشارکت اولیای دانش آموزان درانجام امور واحد آموزشی وتشکیل جلسات وانجام فعالیتهای مربوط به آن برطبق اساسنامه ودستورالعمل های صادره ازطرف وزارت آموزش وپرورش ونظارت برحسن اجرای وظایف انجمن اولیاءومربیان .

ü     حضوردرکلاس درس معلمان ومربیان ومشاهده روش کار وتدریس آنان واجرای شیوه های تربیتی وارتقای فکری، علمی وایمانی کارکنان مدرسه با هماهنگی منطقه ذیربط.

ü     بررسی وشناسایی معلمان ومربیان ودیگرکارکنان مدرسه که نیازمند به دوره های بازآموزی وکارآموزی هستند ومعرفی آنان به اداره متبوع برای اقدام لازم .

ü     کوشش وتلاش مستمردرجهت رعایت موازین اسلامی ازسوی کارکنان ودانش آموزان وآشناکردن دانش آموزان با مسائل مذهبی و اخلاقی وترغیب آنان دراین زمینه .

ü     شرکت فعال دردوره های کارآموزی وگردهمایی ها، جلسات پرورشی، آموزشی واداری که ازطرف وزارت آموزش وپرورش و سازمانهای مربوط تشکیل می شود وکوشش دربهره گیری ازنتایج بررسیها، برای بهبود  امورآموزشی، پرورشی واداری مدرسه ازطریق طرح مسائل مربوط درشوراهای معلمان ومربیان ودیگرکارکنان .

ü       نظارت بررفتار و روابط دانش آموزان وکارکنان مدرسه واتخاذ روشها و تدابیری که همکاری وهماهنگی صمیمانه بین آنان رافراهم آورد    

ü     کسب اطلاع مستمرودقیق از پیشرفت یاعقب ماندگی تحصیلی دانش آموزان وهمکاری وتبادل نظربا اولیاء وراهنمایی آنان برای نیل به  پیشرفت کارمدرسه ورفع دشواریها .

ü       ابلاغ کتبی نتایج امتحان دانش آموزان واعلام نظریات معلمین به اولیای دانش آموز به منظوربررسی علل رشد یا افت تحصیلی.

ü     کوشش درگسترش فضای مدرسه وتجهیزآن به نمازخانه ، سالن سخنرانی، کتابخانه و وسایل ورزشی، بهداشتی ووسایل آموزشی،پرورشی دیگر با بهره گیری ازهمکاری وخدمات فکری واجرایی اولیاء وانجمن اولیاء و مربیان وافراد خیر.

ü       نظارت ومراقبت دراستفاده از وسایل کمک آموزشی وثبت فعالیتهای انجام شده ازسوی معلمان دردفاترذیربط واهتمام درآماده نگهداشتن

تجهیزات و وسایل کاروامکانات برای استفاده مطلوب دانش آموزان ودخالت دادن چگونگی فعالیت معلمان دردروس عملی، درارزشیابی.

ü       کوشش درانجام فعالیتهای تربیتی واجتماعی دانش آموزان ازطریق تشکیل گروههادرانجمنهای دانش آموزی بارعایت مقررات.

ü       همکاری وهماهنگی با سایرسازمانها ونهادها براساس ضوابط مقرر.

ü     اقدام به ایجاد محیطی کاملا مساعد برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان به خدا وتقوی وپیشگیری ازنفوذآفات فکری واخلاقی وشکوفا شدن استعدادها.

ü       نظارت دقیق برنحوه رفتار وکردار و پوشش اسلامی دانش آموزان درداخل وخارج ازمدرسه براساس موازین ودستورالعمل های مربوط.

ü       نظارت براجرای مراسم صبحگاهی وبرگزاری نمازجماعت.

ü       سعی درشناخت دانش آموزان کم بضاعت وایجادزمینه کمک باحفظ شوون وشخصیت آنان .

ü       نظارت برحسن اجرای امتحانات کتبی، شفاهی وعملی ونحوه تصحیح اوراق امتحانی دانش آموزان ازسوی معلمان.

ü     اهتمام درمورد شناسایی دانش آموزانی که ناهنجاریهای رفتاری، نارساییهای اخلاقی ومشکلات خانوادگی دارندباهمکاری معلمان   معلمان واقدام دراصلاح ورفع مشکلات آنان به طرق مقتضی.

ü       نظارت برحسن اجرای امتحانات تشخیصی، تدریجی وپایانی دانش آموزان بارعایت مفادآیین نامه ودستورالعمل ها.

 

 

 

ب- وظایف اداری:

ü       ثبت نام به موقع دانش آموزان براساس آیین نامه ها ودستورالعمل های ابلاغ شده.

ü     پیشنهاد سازمان آموزشی، پرورشی واداری مدرسه حداقل یک ماه قبل ازشروع سالتحصیلی به اداره آموزش وپرورش محل باتوجه به درجه مدرسه وضوابط مصوب سازمانی.

ü     تقسیم کارباتوجه به شرح وظایف معلمان وکارکنان وبخشنامه ها ودستورالعمل های واصله به افراد ذیربط ونظارت ومراقبت کامل دراجرای آنها.

ü     رسیدگی به حضوروغیاب کارکنان وثبت آن دردفترمربوط واعلام به موقع غیبت آنان به اداره آموزش وپرورش متبوع وکوشش دراداره کلاسها.درصورت غیبت معلمان باهمکاری معاون ودیگرمعلمان ومربیان، حضوردرمدرسه حداقل نیم ساعت قبل ازشروع کارمدرسه وعدم خروج ازآن مادام که تمام دانش آموزان وکارکنان خارج نشده اند، مگردرمواقع ضروری واستثنایی.

ü       دایرنگهداشتن مدرسه درایام تعطیلات فصلی برطبق مقررات ودستورالعمل های صادره ازوزارت آموزش وپرورش.

ü       نظارت مستقیم ودقیق برتهیه وتنظیم دفترامتحانات، دفترآمار، فهرست مشخصات دانش آموزان ونتایج امتحانات وکارنامه تحصیلی وارسال

به موقع گزارشهای لازم به اداره آموزش وپرورش وتایید مندرجات دفاتروبستن به موقع آنها ومراقبت درحفظ ونگهداری سوابق واسنادبراساس مقررات ودستورالعمل های مربوط .

ü     مراقبت درحفظ ساختمان واموال ونظارت برحسن اجرای امورمالی مدرسه وتنظیم دفاترمربوط واسناد لازم برمبنای مقررات مالی،کوشش در آماده بودن سوابق برای بررسی مقامات مربوط.

ü     مراقبت کامل درتامین شرایط مطلوب بهداشتی وایمنی دانش آموزان وکارکنان مدرسه واهتمام درپیشگیری ازسوانح ورساندن کمکهای اولیه برای افراد سانحه دیده ومطلع ساختن هرچه سریع تراولیای دانش آموزان واداره آموزش وپرورش ازجریان امردرهرمورد که اتفاقات غیرمنتظره درمدرسه وقوع پیداکند.

ü       اتخاذ تدابیر لازم به منظورمراقبت درجریان فعالیتهای رسمی وجنبی آموزشی، پرورشی دانش آموزان دراوقات رسمی وفوق برنامه.

ü       نظارت برحسن انجام وظایف کلیه کارکنان مدرسه وتنظیم پرونده خدمت برای هریک وثبت چگونگی کار و رفتارو حضوروغیاب آنان

به منظورفراهم ساختن موجبات ارزشیابی مداوم وکامل.

ü     تشکیل جلسه شورای معلمان قبل ازامتحانات ثلث سوم وانتخاب یکی ازمعلمان یامعاونین مدرسه به عنوان ناظربربرگزاری امتحانات وهمکاری بامدیر به منظورحسن اجرای امتحانات.

ü       انجام اقدامات به منظورمعرفی دانش آموزان پایه پنجم به امتحانات نهایی.

ü       تماس وارتباط با اداره آموزش وپرورش به منظوررفع مشکلات احتمالی کارکنان مدرسه وکوشش درزمینه رفع گرفتاریها درحدامکان .

ü     شناسایی کارکنان علاقه مند، شایسته وفعال ومعرفی به مقامات ذیربط به منظورتقدیروتشویق آنان وهمچنین شناسایی افرادکم کار وسهل انگار وخاطی ومعرفی آنان به اداره متبوع برای اقدام لازم.

ü       پاسخگویی به سوالات اولیای دانش آموزان ودیگرمراجعان مربوط.

ü       نظارت برتنظیم واستفاده صحیح وکامل ازدفترکلاسی روزانه دانش آموزان ازسوی معلمان ومراقبت درنگهداری آن.

ü       انجام وظایف کارکنان اداری مدرسه درغیاب آنان باهمکاری دیگرکارکنان واتخاذ تدابیرلازم دراین زمینه.

تذکر:

مدیران مدارس به هنگام تغییرسمت موظف هستند فهرست اسنادومدارک، دفاترامتحانات، آمار، اموال، اندیکاتور، بازرسی ودفاترامورمالی وهمچنین صورت اموال و وسایل مدرسه رادرسه نسخه برابرمقررات تنظیم وپس ازتایید مدیرجدید مدرسه ویا فردی که ازسوی اداره معین شده است ، یک نسخه را به اداره آموزش وپرورش محل ارسال کنند ونسخه دوم رادرمدرسه بایگانی ونسخه سوم رابه عنوان رسید نقل وانتقال برای خود نگهداری نمایند .

 

 

 

 

امضاء مدیر دبستان دبستان رسالت دین 1 - غفارینوع مطلب : فرمها 

https://pastebin.com/u/shelton14peele
شنبه 12 مرداد 1398 01:09 ق.ظ
Great work! This is the kind of information that are meant to be shared across
the internet. Shame on Google for not positioning this submit
higher! Come on over and consult with my web site . Thank
you =)
http://mapoless.strikingly.com/
دوشنبه 3 تیر 1398 12:58 ق.ظ

Seriously tons of good information!
cialis for bph cialis pills price each click now buy cialis brand does cialis cause gout price cialis wal mart pharmacy cialis generic availability trusted tabled cialis softabs acheter cialis kamagra preis cialis 20mg schweiz cialis wir preise
http://lantlete.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 09:22 ق.ظ

Reliable data. Appreciate it!
prix de cialis overnight cialis tadalafil buying cialis on internet cialis generic availability what is cialis cialis para que sirve cialis en mexico precio callus cialis tablets cialis name brand cheap
http://ersunre.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 09:27 ق.ظ

Really a good deal of valuable advice!
buying cialis in colombia no prescription cialis cheap pastillas cialis y alcoho cialis dose 30mg legalidad de comprar cialis cialis billig we like it cialis price cialis 5mg billiger cialis coupon cialis lilly tadalafi
http://ilcudis.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 04:50 ب.ظ

You reported it really well!
enter site natural cialis cialis online nederland cialis e hiv callus cialis 30 day trial coupon cialis bula buy cialis cialis preise schweiz cialis dosage recommendations buy cheap cialis in uk
Buy cialis
چهارشنبه 29 خرداد 1398 10:26 ب.ظ

You said it adequately..
tadalafil tablets canadian discount cialis rx cialis para comprar cialis online napol generic cialis at the pharmacy cialis tadalafil tesco price cialis cialis tadalafil online price cialis wal mart pharmacy only best offers cialis use
http://stathenli.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 06:03 ق.ظ

Great forum posts. Thank you!
cialis prezzo al pubblico cialis sicuro in linea generic cialis 20mg uk ou trouver cialis sur le net price cialis wal mart pharmacy click now cialis from canada cialis patentablauf in deutschland cialis online deutschland cialis generico in farmacia tadalafil 5mg
Buy generic cialis
سه شنبه 28 خرداد 1398 07:27 ق.ظ

Thanks, Valuable information!
we like it cialis price cialis bula cialis daily cialis 20 mg cut in half cialis price in bangalore cialis daily reviews usa cialis online 40 mg cialis what if i take cialis kaufen bankberweisung price cialis per pill
tadalafil 40 mg best price
دوشنبه 27 خرداد 1398 04:33 ب.ظ

You reported this effectively!
cialis diario compra legalidad de comprar cialis how do cialis pills work cheap cialis cialis online low cost cialis 20mg we choice free trial of cialis we like it safe cheap cialis cialis side effects generic for cialis
Cialis online
دوشنبه 27 خرداد 1398 01:47 ق.ظ

Nicely put, With thanks.
tadalafil 20mg wow cialis 20 cialis lowest price buy cialis cialis super kamagra cost of cialis per pill cialis en mexico precio cialis canada on line we use it cialis online store cialis 20 mg effectiveness
http://prenperi.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 10:06 ب.ظ

Many thanks! Quite a lot of info.

canadian drugs generic cialis acquisto online cialis buy online cialis 5mg tadalafil 20 mg acheter cialis kamagra cialis dose 30mg generic cialis at walmart viagra vs cialis cialis 20 mg cost buying cialis on internet
Cialis online
شنبه 25 خرداد 1398 08:06 ق.ظ

You have made your point!
prix cialis once a da canadian drugs generic cialis cialis savings card cialis tablets australia cialis price in bangalore prezzo di cialis in bulgaria cialis 5 mg buy cialis professional from usa cialis name brand cheap free generic cialis
http://roetemdva.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 06:04 ب.ظ

Whoa loads of terrific data.
precios cialis peru compare prices cialis uk cialis pas cher paris buy cialis online cheapest the best site cialis tablets cialis 100 mg 30 tablet cialis kaufen bankberweisung cialis for sale in europa buy cialis cialis ahumada
http://kleenwisbe.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 01:27 ب.ظ

Cheers! I value it.
buy generic cialis cialis efficacit cialis bula buy cialis sample pack cialis tadalafil online cialis generico online opinioni cialis generico cialis 5 mg buy only best offers 100mg cialis the best site cialis tablets
Cialis pills
چهارشنبه 22 خرداد 1398 11:40 ب.ظ

Thank you. Plenty of stuff.

acheter cialis meilleur pri cialis italia gratis cialis en 24 hora viagra vs cialis callus enter site 20 mg cialis cost cialis canada on line cuanto cuesta cialis yaho online cialis cialis en mexico precio
can you get female viagra over the counter
چهارشنبه 22 خرداد 1398 03:52 ب.ظ

Ahaa, its good dialogue concerning this piece of writing at this place at this blog, I have read all that, so at this time me also commenting at this place.
cialisvie.com
سه شنبه 21 خرداد 1398 02:08 ق.ظ

You have made the point!
cialis 50 mg soft tab non 5 mg cialis generici cuanto cuesta cialis yaho cialis prices in england generic cialis at walmart cialis taglich cialis herbs cialis 200 dollar savings card cialis 100mg suppliers how to purchase cialis on line
http://cialisvie.com/
یکشنبه 19 خرداد 1398 08:34 ب.ظ

Fine advice. Cheers!
warnings for cialis chinese cialis 50 mg cialis kamagra levitra where do you buy cialis usa cialis online wow cialis tadalafil 100mg click here take cialis cialis for bph tesco price cialis cialis without a doctor's prescription
cialisvie.com
شنبه 18 خرداد 1398 03:01 ب.ظ

Incredible tons of very good knowledge.
click here take cialis buy cialis online legal cialis taglich we recommend cheapest cialis cialis patent expiration cialis for sale in europa cialis coupons printable click now cialis from canada cialis rckenschmerzen purchasing cialis on the internet
http://sewingbymoonlight.com/2012/01/custom-dance-bag/
جمعه 30 فروردین 1398 10:08 ب.ظ
当店は最高品質スーパーブランドコピー財布代引き専門店です.スーパーブランドコピー
https://www.basinrepublican-rustler.com/classifieds/
جمعه 30 فروردین 1398 10:08 ب.ظ
エルメスコピー,ブランドスーパーコピー激安,ブランド偽物,ブランドスーパーコピー屋,ブランドコピー
http://canadianpharmacyonl.com/
شنبه 24 فروردین 1398 09:41 ق.ظ

Reliable forum posts. With thanks!
online canadian discount pharmacies canada medication prices legitimate canadian mail order pharmacies canadian drugs canadian mail order pharmacies buy viagra usa canada pharmacies account prescriptions from canada without online pharmacy canada trusted pharmacy canada
http://www.leadingspasofcanada.com/node/1807
یکشنبه 18 فروردین 1398 05:00 ق.ظ
ヤフー Google最大級のトップブランドコピー財布 、バッグ、腕時計、アクセサリー、iPhoneケース スーパーコピーブランド通販
buy cialis medication
جمعه 16 آذر 1397 01:19 ب.ظ

Great info. Thanks!
precios de cialis generico how to buy cialis online usa dosagem ideal cialis if a woman takes a mans cialis cialis 10mg prix pharmaci click now buy cialis brand cialis prezzo in linea basso we like it safe cheap cialis chinese cialis 50 mg cialis 5 mg scheda tecnica
Buy cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 06:08 ب.ظ

You actually said that effectively.
the best choice cialis woman cialis tablets australia does cialis cause gout cialis alternative cialis generique purchase once a day cialis click here to buy cialis cialis 5 mg funziona cialis soft tabs for sale enter site very cheap cialis
Cialis 20 mg
چهارشنبه 14 آذر 1397 10:29 ب.ظ

Very good forum posts. Regards.
the best site cialis tablets cialis authentique suisse generic cialis levitra cialis free trial generic low dose cialis cialis e hiv wow cialis 20 price cialis per pill cialis generico lilly prix de cialis
Cialis online
چهارشنبه 14 آذر 1397 07:24 ق.ظ

Great material. Appreciate it!
tarif cialis france cialis farmacias guadalajara generic cialis review uk buying brand cialis online cialis professional yohimbe link for you cialis price viagra vs cialis click now cialis from canada where cheapest cialis enter site 20 mg cialis cost
Cialis canada
سه شنبه 13 آذر 1397 07:55 ب.ظ

Whoa lots of terrific knowledge.
cialis prezzo in linea basso we choice cialis uk cipla cialis online cialis manufacturer coupon cialis great britain side effects for cialis fast cialis online buy cialis cheap 10 mg venta de cialis canada cialis diario compra
Generic cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 08:57 ق.ظ

Thanks! Valuable information.
cialis herbs viagra cialis levitra miglior cialis generico cialis savings card we use it 50 mg cialis dose canadian discount cialis viagra vs cialis vs levitra side effects of cialis cialis prezzo di mercato cialis for sale south africa
buy cialis online
دوشنبه 12 آذر 1397 09:05 ب.ظ

You actually mentioned it terrifically!
cuanto cuesta cialis yaho cialis billig cialis generique click here to buy cialis 200 cialis coupon link for you cialis price look here cialis cheap canada cialis name brand cheap cipla cialis online generic cialis tadalafil
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30